Obowiązek składania oświadczeń

Posted on 18/08/2017 10:39am

Stanowisko na bazie stosunku pracy, co do zasady, uprawnia pracownika w czasie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, do uposażenia, czy też zasiłku chorobowego. Czas należności takich wypłat jest ograniczony i należy je określić według określonych zasad. Chorobowe pracownika wypłaca chlebodawca przez okres sprecyzowany w odpowiednich przepisach. Uposażenie chorobowe oblicza się według reguł obowiązkowych przy wyznaczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zapłata wynagrodzenia za czas choroby realizowana jest za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
finanse
Source: http://pixabay.com
Bazę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi średnie miesięczne uposażenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W wypadku, kiedy niezdolność do pracy zaistniała przed upłynięciem tych 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego tworzy przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia - chorobowe pracownika.Zobowiązanie składania zeznań VAT-7 mają przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy liczą podatek VAT co miesiąc, a nie co 3 miesiące. Obecnie przymusowy projekt to formularz VAT-7(14). Owe zeznania obliczane są za okresy miesięczne w czasie do 25 dnia miesiąca zachodzącego po każdym
finanse
kolejnym miesiącu. Jeżeli dzień ów wypada na sobotę, albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia zeznań VAT-7 mija następnego dnia po dniu, względnie dniach wolnych od pracy - formularz vat 7 14.


Na skutek złożenia zeznań VAT-7, jednakowo jak pozostałych deklaracji zobowiązanie podatkowe, sumę zwrotu różnicy zapłaconego podatku, kwotę zwrotu podatku wyliczonego, bądź różnicy podatku naliczonego nad należnym, przejmuje się w kwocie wypływającej z tej deklaracji, chyba że zwierzchnik US, lub organ inspekcji skarbowej scharakteryzuje je w innej wysokości. Oznacza to, że jeżeli istota deklaracji nie zostanie zakwestionowana przez urząd skarbowy, jest ona dla organów podatkowych wiążąca.

Kalkulator VAT oblicza brutto z netto, oraz kwotę netto na brutto przy wdrożeniu należytej stopy VAT - Poradnik Wfirma. Liczy również kwotę podatku VAT.

Tags: praca, podatek